Yoshiotchi v3 By StillBeating Pictures
Related: Dogerotchi v3, Koopiotchi, Tailsiotchi, Kirbiotchi