Tailsiotchi By StillBeating Pictures
Related: Dogerotchi v3, Yoshiotchi v3, Koopiotchi, Kirbiotchi