Koopiotchi By StillBeating Pictures
Related: Dogerotchi v3, Yoshiotchi v3, Tailsiotchi, Kirbiotchi